Śnieżnik Kłodzki

Śnieżnik Kłodzki obejmuje szczytowe partie najwyższej góry Ziemi Kłodzkiej, obejmując jednocześnie jedyny fragment piętra alpejskiego w tej części Sudetów. Obszar porastają liczne cenne siedliska z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, w tym gatunki endemiczne i karpackie. Miejsce występowania dzwonka brodatego, gółki długoostrogowej, arniki górskiej i fiołka dwukwiatowego. Typ ochrony
: florystyczny, krajobrazowy

Data utworzenia: 1965

Powierzchnia: 181,241 ha

Powiat: Kłodzki

Gmina: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka

Nadleśnictwo: Lądek Zdrój


Położenie: Rezerwat obejmuje północne rozłogi kopulastego szczytu na Śnieżniku, najwyższym szczycie Sudetów Wschodnich, który położony jest w południowo-wschodniej części Masywu Śnieżnika. Od południa graniczy z Republiką Czeską, od wschodni z Czarnym Grzbietem, od zachodu z Halą pod Śnieżnikiem (której część włączona została do rezerwatu) a od północy granica przebiega lasem górnoreglowym. Rezerwat położony jest w obrębie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego na wysokości 1150-1425 m n.p.m. i obejmuje oddziały leśne 290-296 nadleśnictwa Lądek Zdrój.

Budowa: Pod względem geologicznym Śnieżnik należy do jednych z bardziej urozmaiconych geologicznie szczytów Sudetów Wschodnich. Jego skały przynależą do metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Charakteryzują się różnorodnym pochodzeniem, z czego wschodnie fragmenty zbudowane są z lokalnych odmian gnejsów sklasyfikowanych jako gnejsy śnieżnickie i gierałtowskie. Zachodnia część zbudowana jest głównie z metamorficznych łupków łyszczykowych, miejscami występują łupki łyszczakowe z granatami, łupki grafitowe, amfibolity, serpentynity i łupki kwarcowe.

Na zboczach, szczególnie w piętrze kosówki występują plejstoceńskie rumowiska skalne. We wschodniej części na granicy rezerwatu ma swój początek kilka lejów (Lej Wielki i Średni) w których swoją część źródliskową ma potok Kamienica. W północno-zachodniej części swój początek ma natomiast potok Kleśnica, która przepływa także przez położny niedaleko rezerwat Jaskinię Niedźwiedzią.

Flora: Bardzo bogata. Jednym z głównych powodów powołania rezerwatu jest występowanie unikalnej w tej części Sudetów flory wysokogórskiej. Na terenie rezerwatu można wyróżnić piętrowy układ roślinności, rozpoczynający się od borów świerkowych regla górnego, przechodzącego w piętro sztucznie nasadzonej kosodrzewiny a kończący się na górskich halach w szczytowych częściach na wysokości powyżej 1250 m n.p.m. Przebiega tu granica występowania gatunków należących do elementu sudeckiego, karpackiego, alpejskiego i śródziemnomorskiego.

Górnoreglowe bory świerkowe (Plagiothecio-Piceetum) zajmujące dolne części rezerwatu (1150-1250m n.p.m.) są stosunkowo ubogie. Porastają je w większości płaty borówki czarnej z niewielkimi fragmentami borówki brusznicy, wrzosu zwyczajnego, kokoryczki okółkowej i szaroty norweskiej. Fragmentarycznie w tym piętrze zachowały się zespoły z paprocią wietlicą alpejską, jedne z najlepiej zachowanych w Sudetach. Podobny skład roślinności występuje w piętrze kosodrzewiny, gdzie jednak zaczynają występować rośliny piętra halnego, m.in. rzeżucha rezedolistna, trzcinnik owłosiony, jastrzębce oraz liczne trawy i turzyce. Do najbardziej bioróżnorodnych należą hale wysokogórskie z klasy Nardo-Callunetea, charakteryzujące się występowaniem licznych rzadkich taksonów, niespotykanych w innych regionach Sudetów, a także murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i traworośla (Calamagrostion).  Na wszystkich tych ekosystemach występują liczne rzadkie lub chronione rośliny jak gółka długoostrogowa, podrzeń żebrowiec, lepiężnik biały, fiołek żółty sudecki, fiołek dwukwiatowy, marchwica pospolita, nawłoć alpejska, pępawa wielkokwiatowa, trzcinnik owłosiony, jastrzębiec alpejski, tojad mocny, modrzyk górski, szczaw alpejski, przywrotnik prawie nagi i pępawa miękka. Oprócz gatunków  sudeckich, na terenie Śnieżnika występuje także flora typowo karpacka, która osiąga tutaj swoją zachodnią granicę (m.in. omieg górski i ostróżka wyniosła).

Do cennych składowych śnieżnickiej flory należą m.in. szczwoligorz pochwiasty i owsica spłaszczona mające w rezerwacie jedyne znane stanowiska w kraju, oraz podgatunek pierwiosnki wyniosłej będący endemitem Śnieżnika. Nie udało mi się jednak uzyskać informacji czym wyróżnia się ów pierwiosnek od formy wyjściowej. Do innych cennych gatunków należy dzwonek brodaty. Jedna z najrzadszych polskich roślin, której całą krajową populację szacuje się na 100-200 osobników, z czego około 1/3 obejmuje rośliny zdolne do kwitnienia. Występuje głównie na Hali pod Śnieżnikiem oraz na murawach granicznych z rezerwatem. Na samej kopule jest rzadko notowany.

We wschodnich i południowych fragmentach bór świerkowy i zarośla kosodrzewiny przechodzą w torfowiska na których obficie kwitną wełnianki i modrzewnice. Torfowiska te ciągną się wzdłuż zboczy wychodząc poza rezerwat. Największą różnorodność osiągają poza rezerwatem, w miejscu o nazwie Sadzonki, któremu poświęcony będzie osobny artykuł.

Na terenie śnieżnika powszechnie występuje kosodrzewina, która nie jest jednak naturalnym składnikiem tutejszej flory. Została ona sztucznie wprowadzona na początku XX wieku, po czym stosunkowo dobrze się zadomowiła i utrzymuje liczną populację po dzień dzisiejszy. Podobna sytuacja miała w wielu miejscach Sudetów Wschodnich i Środkowych.

Fauna: Stosunkowo bogata, charakteryzują się głównie gatunkami górskimi. Występują tu licznie duże ssaki, takie jak sarny, jelenie, lisy, dziki, borsuki a także muflony i kozice alpejskie, które zostały introdukowane po czeskiej stronie i od czasu do czasu zachodzą na polską stronę. Ornitofaunę reprezentują rzadkie taksony jak cietrzew, głuszec, jastrząb, bocian czarny a także liczne dzięcioły, kos, kruk, paszkot i kwiczoł. Ubogą herpetofaunę reprezentują jedynie żmija zygzakowata występująca na słonecznych partiach skalnych i preferująca wilgotne, chłodne brzegi strumieni salamandra plamista.

Zagrożenia:  Stosunkowo duże. Jest to jeden z niewielu sudeckich rezerwatów przyrody posiadających obszar ochrony ścisłej, zajmujący aż 111,7 ze 181 ha. Obejmuje on głównie szczytowe partie piętra alpejskiego i piętra kosodrzewiny. Rezerwat jest w dobrej kondycji, pomimo odwiedzania go przez rzesze turystów z obu krajów (Polski i Czech), którzy jednak często poruszają się poza wyznaczonymi szlakami ciągnących się od schroniska u stóp rezerwatu do granicy państwowej. Piętro regla górnego i kosodrzewiny są praktycznie omijane przez ludzi, którzy przechodzą przez nie wyłącznie po szlakach. Zupełnie inaczej sprawa ma się z najcenniejszym fragmentem czyli murawami wysokogórskimi stanowiącymi w większości obszar ochrony ścisłej. Jest to główny cel wycieczek turystów, którzy pomimo tablic informacyjnych beztrosko chodzą po całym terenie nieświadomie rozdeptując cenne składniki flory piętra alpejskiego. Kilka lat temu zamontowano stoły i ławki na cennych psiarach, mocno degradując ten ekosystem i doprowadzając do zdeptania tamtejszych gatunków roślin.

Drugim zagrożeniem są plany odbudowy wieży widokowej. Pierwotna wieża była postawiona jeszcze za czasów niemieckich w latach 1895-1899, kiedy teren nie był objęty żadną ochroną. W 1973 roku wieża została zburzona ze względu na zły stan konstrukcji a jej ruiny do dziś zalegają stanowiąc swoisty punkt widokowy. Obecnie są prowadzone plany nad odbudową wieży. Wiązałoby się to z bardzo dużą ingerencją w środowisko, zwłaszcza podczas budowy. Na razie są to tylko plany, więc ciężko powiedzieć jak bardzo budowa wpłynie na środowisko rezerwatu. Warto dodać, że miałoby to miejsce na terenie ochrony ścisłej.

Inne: Teren rezerwatu posiada dość bogatą historię. Jego walory przyrodnicze docenili już Niemcy, którzy w 1938 roku objęli obszar ochroną na powierzchni wynoszącej 450 ha (obecnie jest to zaledwie 181 ha). W tamtejszym czasie wedle niemieckiego prawa o ochronie przyrody na terenie wytyczonego rezerwatu zabraniano zakładania kamieniołomów, uszkadzania roślinności czy też płoszenia i polowania na zwierzynę. Jednak sam rezerwat nie cieszył się długo swoim istnieniem, albowiem wkrótce tereny te zostały włączone w obręb Polski, w której to ponownie objęto Śnieżnik ochroną dopiero w połowie lat 60. i to na znacznie mniejszym obszarze.

Na Śnieżniku, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie powstawała liczna infrastruktura turystyczna. W 1871 roku wybudowano na zlecenie Marianny Orańskiej pierwsze schronisko. Powstało ono na terenie Hali pod Śnieżnikiem, tuż przy współczesnych granicach rezerwatu, obecnie nazywane jest Schroniskiem PTTK „Na Śnieżniku”. W latach 1885-1889 wzniesiono kamienną wieżę widokową na kształt cylindrycznej baszty z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. Baszta liczyła 6 kondygnacji o łącznej wysokości 33,5 metra z dobudowanym obok niewielkim budynkiem o charakterze schroniska, który potem rozbudowano o gospodę i sklepik z pamiątkami. W 1973 roku zdecydowano o zburzeniu wieży z powodu złego stanu konstrukcji.

Kolejnym tworem budowlanym było powstałe w 1912 roku schronisko po czeskiej stronie (wówczas austo-węgierskiej) o długiej nazwie Fürst Johann Liechtenstein Schutzhaus. Pół wieku później zostało ono rozebrane z tego samego powodu co wieża widokowa czyli zły stan techniczny spowodowany braku należytej opieki i konserwacji. Ostatnim charakterystycznym elementem jest posążek słonia po czerskiej stronie. Został on ustawiony w 1932 roku przez członków artystycznej grupy Jescher. Pomnik stoi po dzień dzisiejszy.

Wrażenia osobiste: Śnieżnik Kłodzki, podobnie jak sąsiednia Jaskinia Niedźwiedzia, pozostawia pozytywne wrażenie. Szczyt stanowi jeden z najbardziej malowniczych fragmentów Ziemi Kłodzkiej z unikalną florą, którą można spotkać wzdłuż szlaków. Wiele roślin występuje pospolicie na całym terenie, jak nawłoć alpejska, rdesty, fiołek żółty sudecki, podczas gdy inne są rzadkie lub można je zobaczyć dopiero schodząc daleko od szlaku (m.in. wełnianki, gółki, dzwonek brodaty). Aby podziwiać przyrodę najlepiej jest wybrać połowę czerwca i połowę lipca. W tych dwóch okresach przypada największy szczyt kwitnienia poszczególnych gatunków. Dzięki bliskości Jaskinia Niedźwiedziej i czeskiego odpowiednika Śnieżnika Kłodzkiego można zaplanować dłuższą wycieczkę obfitującą w możliwość ujrzenia nawet kilkudziesięciu gatunków rzadkich roślin. Osoby wprawione w rozpoznawanie jastrzębców mogą jeszcze bardziej urozmaicić podróż, albowiem na tym terenie występują zarówno endemity z tego rodzaju, jak i gatunki niewystępujące nigdzie indziej w Polsce.

Jedynym poważniejszym minusem jest turystyka. Śnieżnik należy do najpopularniejszych celów wycieczek w Sudetach. Szczególnie w ciepłej porze roku szlaki są pełne turystów, którzy w momencie dotarcia na szczyt masowo rozłażą się po całej kopule depcząc jednocześnie wiele roślin. Jedynym realnym sposobem na powstrzymanie procederu byłoby pójście w ślady Karkonoskiego Parku Narodowego i ustawienie barierek wzdłuż całego szlaku. Na pewno wspomogłoby to regenerację zdeptanych muraw aczkolwiek podróż straciłaby dużo na uroku.

Zostaw wiadomość

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>