Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Ziemia Wołowska obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów nizinnej części Dolnego Śląska obejmując dolinę Odry, Wysoczyznę Rościsławską i fragment Wału Trzebnickiego. Mozaika siedlisk zachowała się tutaj w miarę dobrym stanie, dzięki czemu możemy podziwiać wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Do najcenniejszych należy m.in. długosz królewski, nasięźrzał marunowy, kotewka orzech wodny i kruszczyk siny. Warto zaznaczyć, że w powiecie występuje także największa liczba storczykowatych w części nizinnej regionu. 


Rezerwaty Przyrody:

Jodłowice

Odrzysko

Uroczysko Wrzosy

 

Użytki ekologiczne:

Dolina Juszki

Głębowice (Korydon)

 

Cenne tereny:

Łąki Krzydlińskie

ProNatura

Turzycowisko nad Niecieczą

Zagórzyckie Łąki


Planowane tereny chronione na terenie gminy Wołów i Wińsko:

Boraszyńskie Oczka. Projektowany rezerwat przyrody o powierzchni 2,64 ha, obejmujący dwa śródleśne zbiorniki wodne koło Boraszyna wraz z otaczającym go lasem i turzycowiskami. Odnotowano tu wiele rzadkich gatunków roślin, w tym salwinia pływającą i rogatek krótkoszyjkowy. W grądach otaczających zbiorniki wodne rozwija się bardzo rzadki gatunek chrząszcza – dąbrowiec samotnik, a w samych oczkach wodnych – chroniona kałużnica czarna.

Jezierzyca. Projektowany rezerwat przyrody o powierzchni 12,88 ha, obejmujący 8 km, środkowy bieg rzeki na odcinku pomiędzy Kretowicami i Orzeszkowem. Na terenie występuje wiele rzadkich gatunków roślin oraz siedlisk, m.in. grąd środkowoeuropejski. Miejsce rozrodu i żerowania licznej awifauny (bielik, bocian czarny, dzięcioł czarny, dudek, słonka, gąsiorek, zimorodek, żuraw, siniak) a także innych zwierząt (różanka, rzekotka drzewna, bób, wydra). Wzdłuż widoczne liczne ślady procesów geomorfologicznych (skarpy brzeżne, meandry) oraz ślady średniowiecznego grodziska.

 

Rudniański Łęg. Proponowany użytek ekologiczny obejmujący mozaikę siedlisk w sercu parku krajobrazowego, pomiędzy miejscowościami Dębno i Rudno. Występuje wiele cennych ekosystemów lasów łęgowych i podmokłych łąk selernicowych, trzęślicowych i niżowych łąk użytkowanych ekstensywnie. Wykazano stanowiska rzadkich gatunków motyli – modraszek nausitous, modraszek telejus, przeplatka maturna, przeplatka cinksia, górówka meduza; siedliska lęgowe lub żerowiska rzadkich gatunków ptaków – derkacz, słonka, srokosz, strumieniówka, świerszczak, bocian czarny, dudek, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, samotnik, żuraw, oraz płazów – rzekotka drzewna. Na terenie występuje co najmniej 10 gatunków roślin objętych ochroną prawną w tym: nasięźrzał pospolity, kosaciec syberyjski, miodownik melisowaty, kukułka szerokolistna, kukułka Fuchsa, śniedek baldaszkowy.

Staw Garncarz. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni 10,43 ha, obejmujący dwa śródleśne stawy wraz z otaczającymi siedliskami. Występują liczne i chronione gatunki ptaków – bąk, błotniak stawowy, zausznik, zimorodek, wodnik, żuraw, dzięcioły (średni, czarny, zielonosiwy); płazów – kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara; ssaków – wydra, bóbr. Miejsce występowania kotewki orzech wodny.

Tarchalickie Grądy. Pierwotnie planowany rezerwat przyrody, obecnie plany wstrzymane wg najnowszych planów zagospodarowania gminy. Obejmuje duży kompleks grądów wraz z pomniejszymi siedliskami na południe od miejscowości Tarchalice. Miejsce gniazdowania kani rudej i kani czarnej oraz licznych wczesnowiosennych geofitów jak zawilec gajowy, żywiec bulwkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, czosnek niedźwiedzi.

Żurawie Mokradło. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni 12,43 ha obejmujący śródleśne mokradło wraz z otaczającymi borem sosnowym. Ochrona lęgowiska samotnika i żurawia krzykliwego. Siedlisko wielu rzadkich gatunków fauny: żaba moczarowa, rzekotka drzewna, bocian czarny i bóbr.


Planowane użytki ekologiczne na terenie gminy Brzeg Dolny:

Żabie Oczko. Projektowany, niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący oczko wodne wraz z zadrzewieniem śródpolnym, będące miejscem rozrodu płazów. Położone jest około 0,8 km na północny wschód od Grodzanowa.

Helenka. Projektowany,, niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący wilgotna łąkę trzęślicową  z rzadkimi gatunkami roślin (kukułka szerokolistna, czarcikęs łąkowy, krwiściąg lekarski) oraz cennymi gatunkami motyli (modraszek nausitous, modraszek telejus, dostojka aglaja). Położony jest w środkowej części Pogalewa Wielkiego.

Wrzosowa Górka. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący murawę kserotermiczną na krawędzi Wysoczyzny Roscisławickiej.  Położony jest na północ od Pogalewa Wielkiego.

Piaskownia Pogalewo. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 5 ha, obejmujący wyrobisko piasku (na części użytkowane) porośnięte roślinnością napiaskową i kserotermiczną, z kępami skarlałych sosen. Rzadkie rośliny (m.in. goździk kartuzek, kocanki piaskowe) oraz cenna entomofauna motyli dziennych. Obiekt położony jest na północny zachód od Pogalewa Małego.

 

Rzekotka. Projektowany niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący oczko wodne wraz z zadrzewieniem śródpolnym, będące miejscem rozrodu rzekotki drzewnej i innych płazów. Położone jest przy północnej części Pozalewa Małego

Pogalewski Park. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 6 ha, obejmujący przydworski park z przestojami wiekowych drzew o wymiarach pomnikowych. Położony jest przy wschodniej części Pogalewa Małego.

Naborowska Struga. Stosunkowo duży użytek ekologiczny o powierzchni około 15 ha, obejmujący odcinek nizinnej strugi wraz z przyległym pasem zadrzewień, położony na zachód od Pyszącej.

Rogalik. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 1 ha, obejmujący dawne wyrobisko piasku z rzadkimi gatunkami roślin i cennej entomofauny. Położone jest przy północnym krańcu Pyszącej.

Naborowskie Oczko. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 0,5 h, obejmujące śródpolne oczko wodne położone, będące miejscem rozrodu płazów. Położone około 0,5 km na północny zachód od Naborowa.

Zagubione Oczko. Niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 0,5 ha, obejmujący drobne śródpolne oczko wodne, położone wokół dużego obszaru pól uprawnych. Około 1 km na północny wschód od Naborowa.

Murawy pod Żerkówkiem. Projektowany użytek ekologiczny o niewielkiej powierzchni około 2 ha, obejmuje rzadkie w gminie murawy napiaskowe na krawędzi Wysoczyzny Rościsławickiej z cennymi gatunkami roślin i entomofauny. Teren położony jest 0,3 km na południe od Żerkówka. Całośc jest silnie zagrożona zniszczeniem albowiem przez obszar projektowanego użytku przebiega trasa obwodnicy Brzegu Dolnego .

Listera na Zakręcie. Niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 0,5 ha, obejmujący stare wyrobisko o wilgotnym podłożu z cennym stanowiskiem listery jajowatej. Wyrobisko położone jest 0,3 km na północ od Żerkówka (przy łuku szosy).

Storczykowa Łąka. Projektowany niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący podmokłą łąkę o charakterze turzycowiska z rzadkimi gatunkami roślin (m.in. kosaciec syberyjski, pełnik europejski, kukułka szerokolistna). Teren położony jest około 1 km na północ od Brzegu Dolnego (Osiedle Fabryczne).

Radeczński Strumienie. Projektowany stosunkowo duży użytek ekologiczny o powierzchni około 20 ha, obejmujący pas zieleni wzdłuż nizinnej strugi płynące przez lasy na źródliskach. Obiekt położony 0,5 km na południowy wschód od Radecza.

 

Torfowce. Niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 2 ha, obejmujący podmokłe i częściowo zalane obniżenie terenu, o charakterze mszysto-trzcinowym, pośród borów sosnowych, położone 0,2 km na wschód od Radecza.

Buławniki. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 5 ha, obejmuje szeroki pas ciepłolubnej buczyny ciągnący się wzdłuż drogi z jedynym znanym stanowiskiem buławnika mieczolistnego na obszarze gminy. Teren położony jest około 1 km na południowy zachód od Godzięcina.

Słowicze Stawki. Projektowany niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 1 ha, obejmujący płytkie stawki z zadrzewieniami położone w krajobrazie rolniczym. Proponowany użytek znajduje się 0,5 km na wschód od Godzięcina.

Dołki. Niewielki użytek ekologiczny o powierzchni około 1 ha, obejmujący swoim zasięgiem niewielkie oczka wodne, będące miejscem rozrodu płazów. Zbiorniki są położone około 0,6 km na północny zachód od Starego Dworu.

Magdalenka. Projektowany użytek ekologiczny o powierzchni około 30 ha, obejmuje swoim zasięgiem rozległy kompleks o bogatej i różnorodnej mozaice siedlisk, składającej się m.in. z podmokłych łąk trzęślicowych i selernicowych, nieużytków, muraw napiaskowych i zadrzewień. Teren jest położony 0,4 km na wschód od Jodłowic, graniczy bezpośrednio z powiatem trzebnickim.

Post Author: admin