Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco

Rezerwat obejmuje wybitnie malownicze tereny zboczy i wąwozów opadających ku niewielkiemu potokowi na granicy kaczawskiego Pogórza z Górami Kaczawskimi. Jest to miejsce wybitnie cenne przyrodniczo, gdzie wiosną rozpościerają się hektarami całe łany wczesnowiosennych geofitów a latem możemy spotkać liczne storczyki, lilie i inne chronione rośliny. Jest to także jedna z najbardziej znanych ostoi salamandry plamistej w Sudetach,  


 


Typ ochrony: geologiczny, florystyczny

Data utworzenia: 1966

Powierzchnia: 101 ha

Powiat: Jaworski

Gmina: Paszowice i Bolków

Nadleśnictwo: Jawor


Położenie: Rezerwat leży na południowo-wschodnich wzgórzach Pogórza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich, w południowej części Parku Krajobrazowego „Chełmy”, w bezpośredniej bliskości pomiędzy miejscowościami Lipa i Nowa Wieś Mała. Obejmuje teren Wąwozu Lipa, od którego nazwę wziął cały rezerwat obejmujący poza wspomnianym wąwozem także zbocza wzdłuż Nysy Małej w nadleśnictwie Jawor (oddziały 216, 217, 273 i 274).

Budowa: Całość rezerwatu stanowią metamorficzne skały zieleńcowe, złożone z diabazów oraz łupków zieleńcowych. Szczególnie interesujące są rzadko spotykane formy tzw lawy poduszkowe, powstające w wyniku erupcji podmorskich wulkanów w paleozoiku (Góry Kaczawskie i Pogórze pełne są wygasłych wulkanów oraz śladów wulkanicznych erupcji). W wąwozie widoczne są liczne wychodnie (miejsce w terenie, w którym dana skała wychodzi ponad powierzchnię ziemi), tworzące strome ściany o wysokości kilku metrów. Do najważniejszych należy tytularny wąwóz o długości około 550 m, posiadający liczne odsłonięcia w postaci baszt, wież i grzęd, szczególnie dużych rozmiarów w dolnej części. Podczas, gdy w górnych odcinkach wysokie twory skalne ustępują mniejszym, głównie głazom narzutowym tzw. skały skandynawskie.

Przez rezerwat przepływają liczne cieki wodne, z których najważniejsze to potok Rogozina i Nysa Mała położna w południowej części rezerwatu, wyznaczająca jednocześnie granicę Wąwozu Lipy i parku krajobrazowego.

 

Flora: Bardzo bogata. Łącznie roślinność rezerwatu liczy około 274 gatunków, z czego aż 22 to gatunki chronione. Dominują gatunki leśne, w mniejszej liczbie notuje się gatunki naskalne oraz łąkowe. Flora występuje w kilku zespołach leśnych stanowiących naturalne zbiorowiska, cenne ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych. Można tutaj wyróżnić ciepłolubny wariant dąbrowy podgórskiej (Luzulo luzuloidis-Quercetum) i dąbrowy brekiniowej (Sorbo-Torminalis-Quercetum), występujący na południowych stokach. Charakteryzuje się starym drzewostanem dębowym o niskiej i krępej budowie oraz najbogatszym gatunkowo runem ze wszystkich ekosystemów występujących w rezerwacie. Bogactwo zawdzięcza południowej ekspozycji, która zapewnia warunki odpowiednie do wytworzenia się wyjątkowo ciepłych siedlisk. Można tu spotkać serię rzadkich lub chronionych gatunków, takich jak kokorycz wątła, fiołek przedziwny, podkolan biały, buławnik mieczolistny, miodownik melistowaty, naparstnica wiosenna, ukwap dwupienny, a także jarząb brekinia, mający na Pogórzu Kaczawskim największe skupisko stanowisk, w tym form drzewiastych. Na najbardziej suchych fragmentach występuje kostrzewa blada, perłówka siedmiogrodzka i rojownik pospolity. W wyższych partiach dąbrowa przechodzi w wilgotniejszy wariant kwaśnej dąbrowy na wierzchowinie z chronioną konwalią majową, kopytnikiem pospolitym, kruszczykiem sinym oraz rzadką wyką grochowatą.

W centralnej części, we właściwym „Wąwozie Lipa”występuje zboczowy las klonowo-lipowy (Aceri-Tilietum). Siedlisko porasta strome zbocza z licznymi wychodniami oraz bogatym rumoszem skalnym. Drzewostan charakteryzuje się występowaniem starych i okazałych drzew z gatunku lipa szerokolistna, klon jawor oraz domieszką innych drzew, głównie dąb szypułkowy i sztuczne nasadzenia sosny zwyczajnej. Ze względu na wilgotny mikroklimat, runo leśne cechuje się dużym bogactwem gatunkowym, w tym rośliny rzadkie i chronione. Można tutaj spotkać m.in. storczyka gnieźnika leśnego i kruszczyka szerokolistnego a także wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, paprotnika kolczystego i wykę leśną. Na wychodniach skalnych, w cienistych i chłodnych szczelinach, można napotkać zanokcicę północą i paprotkę zwyczajną oraz bogatą florę mszaków.

Do najcenniejszych i najbardziej efektownych, szczególnie wczesną wiosną, jest łęg wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum campestris) tworzący wąski pas wzdłuż  strumienia Nysy Małej. Drzewostan składa się głównie z drzew liściastych jak wiąz górski, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i lipa drobnolistna. Z dobrze wykształconą warstwą podszytu, składającą się z zakrzewień czeremchy zwyczajnej, porzeczki czerwonej, bzu czarnego i młodych drzewek. Siedlisko jest szczególnie interesujące w marcu i kwietniu, kiedy to runo leśne jest usiane całymi łanami wczesnowiosennych geofitów. Szczególnie liczna jest tutaj populacja takich roślin jak śnieżyca wiosenna oraz śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz pusta, kokorycz wątła, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny i lepiężnik biały. Towarzyszą im inne gatunki jak pierwiosnek lekarski, zimowit jesienny, złoć żółta i miodunka ćma. Latem rozkwita świerząbek orzęsiony, czyściec leśny, czartawa pospolita i chroniony kruszczyk szerokolistny. Dalej od strumienia łęg przechodzi stopniowo w grąd środkowoeuropejski (Galio-Carpinetum).

W górnej części, od strony Nowej Wsi Wielkiej, na granicy rezerwatu zaczynają się niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), na których rosną chronione mieczyki dachówkowate i kukułki szerokolistne. Siedlisko przechodzi płynnie na tereny poza rezerwatem, obejmując rozległe obszary wokół miejscowości Nowa Wieś Wielka. Jest to także teren źródliskowy dla niewielkiego potoku, który spływa w dół przez środek wąwozu.

 

Fauna: Stosunkowo bogata ze względu na wysoką bioróżnorodność nie tyle rezerwatu co całego regionu. Jednak najcenniejszym gatunkiem, charakterystycznym dla tego chronionego obszaru jest duża populacja salamandry plamistej. Gatunku zagrożonego wyginięciem w skali kraju. Wiosną można ją często spotkać w pobliżu potoku przepływającego wzdłuż rezerwatu. Jest to ich okres rozrodu, kiedy samice składają w strumieniu skrzek. Latem i jesienią ukrywają się one za dnia w powalonych, próchniejących drzewach, pod kamieniami i w szczelinach skalnych. Salamandra plamista, obok muflonów stanowi jedną z najważniejszych zwierzęcych atrakcji turystycznych regionu.

Poza tym na teren rezerwatu często zawitają duże ssaki takie jak sarny, dziki, lisy, oraz pomniejsze gatunki (kuny, myszy leśne, jeże, nornice rude, karczowniki). W latach 90. XX wieku na teren wąwozu zawitały muflony, które zostały sprowadzone w 1906 roku na teren niektórych pasm Sudetów (m.in. Góry Bardzkie, Masyw Śnieżnika) a stamtąd rozprzestrzeniły się na pozostałe obszary gór.

Zagrożenia: Brak dokładniejszych danych. Jednak „standardowym” zagrożeniem dla niemal każdego rezerwatu są odwiedzający go ludzie, którzy niszczą runo, zrywają lub wykopują rośliny i niepokoją zwierzęta. Tutaj dodatkowym czynnikiem może być wyłapywanie cennej salamandry plamistej, gatunku objętego ochroną całkowitą. Jednak zaznaczam, że są to przypuszczenia, ze względu na brak danych co do zagrożeń dla tego konkretnego rezerwatu.

Inne: Pierwotnie powierzchnia rezerwatu wynosiła 54,7 ha. 14-stego lutego 2002 roku, został on powiększony do obecnych wymiarów 101 ha. Jest to drugi jak do tej pory rezerwat w Sudetach, który doczekał się tak znacznego powiększenia (zwiększony dwukrotnie). Wcześniej znacząco powiększono rez. Torfowiska Doliny Izery a w roku 2014 lekko zwiększono powierzchnię rez. Góra Miłek, do którego przyłączono niewielki oddział leśny.

Przez rezerwat przechodzi szlak i ścieżka dydaktyczna. Niestety są one kiepsko oznaczone, szczególnie dotyczy to szlaku od strony Nowej Wsi Wielkiej, gdzie w pewnym momencie szlak zwyczajnie znika. Tematyczna ścieżka edukacyjna nosi nazwę „Szlaku Trzech Wąwozów” i oprócz Lipy obejmuje także Wąwóz Siedmicki, Wąwóz Nowowiejski oraz Storczykowe Wzgórze. Przy każdym z przystanków znajduje się tablica informacyjna z ciekawymi adnotacjami dotyczącymi zarówno historii, geologii jak i przyrody tego regionu.

 

Wrażenia ogólne: Wąwóz Lipa należy do niewielu dolnośląskich rezerwatów, których obszar został powiększony i to w tak znaczącym stopniu (prawie dwukrotnie). Obok Wąwozu Myśliborskiego stanowi najbardziej rozreklamowany rezerwat w parku krajobrazowym. Prowadzi przez niego Szlak Trzech Wąwozów, dojazd jest dobrze oznakowany zarówno od strony miejscowości Lipa jak i Nowa Wielka Wieś.

Ogólnie rezerwat sprawia przyjemne wrażenie, szczególnie wiosną, kiedy to w runie leśnym rozkwitają dziesiątki wczesnowiosennych geofitów. Wyjątkowo dużo jest przylaszczek, zawilców gajowych oraz kokoryczy pustych. Latem można obserwować lilię złotogłów, buławniki mieczolistne oraz czworolisty pospolite. Żałuję jedynie że ochroną rezerwatową nie objęto górki Żarnowiec, znajdującej się po drugiej stronie drogi. Jest to teren o równie bogatej przyrodzie co Wąwóz Lipa. Całość oceniam na 4+. Głównymi atutami jest stosunkowo zadbany teren wraz bogatą florą i fauną. Minusem jest brak jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej, jak choćby niewielkiego parkingu. Rezerwat znajduje się przy wąskiej i ruchliwej drodze, gdzie parkowanie jest niemożliwe.

Informacje praktyczne:

  • dogodny dojazd, jednak brakuje miejsc postojowych. Auta można pozostawić na szerokim poboczu (od strony wschodniej rezerwatu, przy drodze powiatowej, lub od północy przy ostatnich zabudowaniach Nowej Wsi Wielkiej)
  • przez rezerwat przebiegają szlaki turystyczne oraz ścieżka edukacyjna Szlak Trzech Wąwozów
  • szlak przez rezerwat należy do średnio ciężkich (duże różnice wysokości, strome zbocza)
  • okolica obfituje w inne obszary chronione (rez. Nad Groblą, Wąwóz Siedmicki, Wąwóz Myśliborski) oraz liczne pomniki przyrody (lipy drobnolistne, aleja modrzewiowa, aleja bukowa, aleja lipowa)
  • najlepsze terminy przyrodnicze do zwiedzania: kwiecień (wczesnowiosenne geofity), czerwiec (późnowiosenne i wczesnoletnie rośliny), wczesna jesień (zimowity, grzyby, przebarwiające się liście) oraz w okresie deszczowej pogody (salamandra)

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.