Cenne Tereny

Sudeckie pasma górskie stanowią najcenniejszy rezerwuar bioróżnorodności w województwie, w którym występuje cała sieć cennych siedlisk z bogatą florą i fauną. Wiele z obszarów nie jest objętych żadną formą ochrony, mimo wieloletnich planów i licznych propozycji utworzenia na tych terenach rezerwatów przyrody czy użytków ekologicznych. Poniżej lista niektórych z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Sudetach.

 


Bazaltowa Góra

Bukowa Góra koło  Grudna

Kamieniołom Gruszka

Kamieniołom Miłek

Kamieniołom w Nowych Rochowicach

Kamiennik w Paśmie Krowiarek

Kamienny Grzbiet

Muchowskie Łąki

Nowy Waliszów

Przełęcz Widok (Kapella)

Storczykowe Wzgórze

Wapniarka (Bielica)

Wapniki i Wysoka

Wzgórza Lipy

Zamek Bolczów

Żarnowiec i Lipska Góra


Pozostałe cenne tereny, które nie posiadają jeszcze indywidualnego opisu:

Babilon – murawy kserotermiczne z licznymi rzadkimi gatunkami roślin (goryczki, obuwik, lilia złotogłów). Ciekawa entomofauna.Pozostałe cenne tereny, które nie posiadają jeszcze indywidualnego opisu.

Bukowiec – jedne z największych połaci żyznych i kwaśnych buczyn górskich na terenie Gór Kamiennych z licznymi rzadkimi lub chronionymi gatunkami roślin i grzybów (lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, żywiec dziewięciolistny, śnieżyca wiosenna, soplówka bukowa, monetka bukowa).

Dolina Kleśnicy – kontynuacja bogatych siedlisk rosnących w rezerwacie Jaskinia Niedźwiedzia, m.in. górskich młak, łąk użytkowanych ekstensywnie, kwaśnych i żyznych buczyn, dolnoreglowych borów świerkowych. Wiele rzadkich i cennych roślin, m.in. kukułka Fuchsa, kukułka szerokolistna, ciemiężyca zielona, ostróżka wyniosła, pełnik europejski, śnieżyca wiosenna. Jedyne znane stanowisko wyblina jednolistnego na Dolnym Śląsku. Bogata fauna gadów, płazów, ssaków i bezkręgowców.

Gomoła – charakterystyczna górka na Pogórzu Orlickim z dobrze wykształconą żyzną buczyną sudecką i lasem klonowo-lipowym z rzadkimi gatunkami roślin. Na szczycie ruiny średniowiecznej warowni (Zamek Homole).

Jaskinia Radochowska – jedna z największych jaskiń w Sudetach, stanowiąca ważne miejsce zimowania kolonii nietoperzy.

Kamieniołom Kletno – zarastający kamieniołom z bogatą florą, m.in. bogata populacja kukułki Fuchsa. Poza tym storczyk kukawka, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko, driakiew, chabry, szelężniki, ostrożenie.

Kamieniołom Sillesia – nieczynne wyrobisko marmuru z dobrze zachowanymi płatami buczyny i muraw kserotermicznych. Interesująca roślinność naskalna.

Kamieniołom Sobocin – nieczynny wyrobisko marmuru z dużymi płatami muraw kserotermicznych i roślinności naskalnej. Bogata populacja zarazy bladokwiatowej.

Kamieniołom w Nasławicach – murawy kserotermiczne porastające czynny kamieniołom serpentynitu z bogatą florą i entomofauną. Występuje tu m.in. zaraza macierzankowa, przeńce, szelężniki, szałwie, dziewanny.

Krzyżnik – mozaika ekosystemów leśnych i łąkowych na podłożu wapiennym. Liczne storczykowate, m.in. gółka długoostrogowa, podkolan biały, kukułka Fuchsa. Miejsce rozrodu i bytowania licznych gadów i ptaków. Duże zagrożenie ze strony działającego kamieniołomu

Maślak – mozaika siedlisk, w tym dobrze zachowanej ciepłolubnej dąbrowy z bogatą populacją kukułki bzowej.

Kozia Hala – mozaika siedlisk łąkowych i leśnych (górskie ziołorośla nadrzeczne, łąki kośne, żyzne i kwaśne buczyny górskie) na północnych stokach Gór Orlickich. Miejsce występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Lasek Kondratowski – niewielki las mieszany z mozaiką drzewostanu bukowego, dębowego i świerkowego porastający kilka stromych wzgórz koło Kondratowa. Miejsce występowania wielu rzadkich roślin (skrzyp olbrzymi, kruszczyk szerokolistny, orlik pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały). Teren projektowanego rezerwatu.

Leszczyna (Syklina Leszczynyn) – stosunkowo duży obszar obejmujący mozaikę siedlisk leśnych. Teren dawnego górnictwa, który pozostawił serię nieczynnych kamieniołomów i wyrobisk ukazujących przekroje skał. Miejsce największej koncentracji pomników przyrody na terenie parku w postaci wiekowych drzew i wyrobisk wapienia.

Łąki koło Raszowa – mozaika siedlisk nieleśnych (młaki niskoturzycowe, murawy kserotermiczne, łąki konietlicowe i użytkowane ekstensywnie) z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, m.in. kukułka bzowa, kruszczyk błotny, dziewięciornik błotny, gółka długoostrogowa, lilia złotogłów.

Łąki Pomocnego – mozaika łąk związanych ze środowiskiem wilgotnym (łąki trzęślicowe, selernicowe) oraz młaki i turzycowiska z wieloma rzadkimi gatunkami roślin (mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, kukułka plamista, kukułka szerokolistna).

Nad Siedmicą – niewielkie wzgórze na północ od Siedmicy z dobrze zachowanymi płatami ciepłolubnej dąbrowy z rzadkimi gatunkami roślin (kukułka bzowa, podkolan biały, przylaszczka pospolita).

Pańska Góra – dobrze zachowane młaki i torfowiska alkaiczne z bogatą roślinnością na Pogórzu Orlickim. Występuje m.in. gnidosz błotny, tłustosz pospolity, wełnianki, kukułka Fuchsa

Piekielna Góra – bór sosnowy z jedynym znanym stanowiskiem tajęży jednostronnej w Sudetach. Liczne zbiorowiska ziołorośli nadrzecznych i łęgów z rzadkimi gatunkami roślin (śnieżyca, śnieżyczka, ciemiężyca zielona).

Półwsie – kilka wzniesień na Pogórzu Bolkowskim z dobrze zachowanym drzewostanem liściastym (dęby, buki) i bogatym runem leśnym. Miejsce występowania popielicy szarej.

Sadzonki – dobrze zachowane torfowisko wysokie w wysokogórskim żlebie Śnieżnika z rzadkimi gatunkami roślin: wełnianki, żurawina, listera sercowata. Planowane objęcie ochroną w ramach powiększenia rezerwatu Śnieżnik Kłodzki.

Skała w Sadach Dolnych – zbocza o bardzo stromych ścianach i kilkunastometrowych ścianach skalnych. Teren porośnięty kwaśną dąbrową z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami (zanokcica północna, kukułka bzowa, podkolan biały). Projektowany rezerwat.

Sichowskie Wzgórza – szczytowe partie kilku wzniesień porośnięte ciepłolubną dąbrową i grądem środkowoeuropejskim z rzadkimi gatunkami roślin (miodownik melisowaty, podkolan biały, kokorycz pusta).

Wapniarka – jedna z najbogatszych florystycznie gór Ziemi Kłodzkiej z dużą powierzchnią buczyn storczykowych, żyznej buczyny sudeckiej i muraw kserotermicznych. Miejsce występowania wielu gatunków storczyków, a także goryczek, lilii złotogłów, zawilca wielkokwiatowego, nasięźrzała pospolitego i rzadkich wapiennolubnych grzybów wielkoowocnikowych (gwiazdosze, muchomor szyszkowaty).

Wąwóz Nowowiejski – niewielki wąwóz o stromych ścianach, porośnięty grądem środkowoeuropejskim i łęgami z bogatym runem leśnym (kokorycze, żywokosty, zawilce, śnieżyczki, śnieżyce). Ciekawe formy skalne.

Wzgórze Rozalii –  wzniesienie na terenie Dusznik Zdrój pierwotnie bogate murawy kserotermiczne z liczną populacją storczykowatych. Obecnie teren mocno zurbanizowany. Występuje m.in. dziewięćsił bezłodygowy i goryczuszka orzęsiona.

Żmijowiec – rozległa góra z górnoreglowym borem świerkowym i miejsce występowania serpentynitu z bogatą florą, w tym izolowanym stanowiskiem paproci serpentynowych.